Hevosten pihaton määräyksiä ja suosituksia

Kirjataan muistiin.

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa säädökset, joita on noudatettava hevosten pidossa. Säädösten tarkoituksena on suojella hevosia kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta. Säännökset ovat sitovia, mutta sisältävät myös suosituksia, jotka on kirjoitettu kursiivilla. Suositukset eivät ole sitovia, mutta on kuitenkin huomioitava, että säädökset ovat vähimmäisvaatimuksia. Kaikkien eläinsuojien on täytettävä kaikki mainitut vaatimukset 1 päivänä tammikuuta 2014.

Hevosen pitopaikka

Hevosten pitoon tarkoitettujen eläinsuojien, pilttuiden ja karsinoiden sisäpintojen sekä hevosten pitoon tarkoitettujen varusteiden ja laitteiden on oltava helposti puhtaana pidettäviä ja tarvittaessa desinfioitavissa. Pintakäsittelyyn ei saa käyttää puunsuoja-aineita, maaleja tai muita aineita siten, että ne voivat aiheuttaa hevoselle myrkytyksen.

Hevosen pitoon tarkoitettu eläinsuoja sekä karsinat, pilttuut, varusteet ja laitteet on pidettävä puhtaina ja tarvittaessa desinfioitava. Ne on pidettävä hyvässä kunnossa siten, että ne eivät vahingoita hevosta eivätkä vaaranna sen terveyttä tai hyvinvointia. Eläinsuojan käytävien on oltava sellaisia, että eläin pääsee esteettä liikkumaan ja että eläimen liukastumisen tai muun vahingoittumisen vaara on mahdollisimman vähäinen.

Hevosen karsina tai pilttuu on sijoitettava siten, että eläimellä on kuulo- ja näköyhteys
pitopaikassa tapahtuvaan toimintaan sekä mahdollisuus sosiaaliseen kanssakäymiseen. Hevosen pitoon tarkoitetut varusteet ja laitteet on sijoitettava pitopaikkaan siten, etteivät ne aiheuta hevoselle vahingoittumisen vaaraa. Sähköjohdot ja -laitteet sekä muut välineet, jotka voivat vahingoittaa hevosta, on tarvittaessa suojattava tai sijoitettava siten, että ne ovat hevosen ulottumattomissa. Hevosen ruokintaan ja juottoon tarkoitetut astiat ja telineet on sijoitettava
pitopaikkaan siten, että hevonen voi syödä ja juoda luonnollisella tavalla.

Eläinsuojassa on huolehdittava jyrsijöiden ja muiden haittaeläinten torjunnasta.

Eläinsuojassa oleva hevonen on voitava hätätilanteessa poistaa nopeasti eläintiloista.

Eläinsuojassa hevosta pidetään yksittäiskarsinassa tai ryhmässä. Hevosen pitämistä pilttuussa vältetään.

Hevosen pitopaikan yhteydessä on erillinen tila hevosen vaatimia päivittäisiä puhdistus- ja muita toimenpiteitä varten sekä tuuletettava ja tarvittaessa lämmitettävä tila, jossa hevosen varusteet voidaan kuivata ja säilyttää.

Eläinsuojassa on palovaroitin, jonka antama hälytys voidaan kuulla kaikkina vuorokaudenaikoina. Eläinten hoitaja on varautunut hätätilanteisiin ja hänellä on käytettävissään tarvittavaa pelastus- ja palontorjuntavälineistöä.

Seinät ja lattia

Eläinsuojan sisäkorkeuden on oltava vähintään hevosen säkäkorkeus kerrottuna luvulla 1,5, kuitenkin aina vähintään 2,2 m.

Hevosten karsinoiden tai pilttuiden välissä on oltava sopivan korkuinen ja asianmukainen väliseinä, jotta vierekkäisissä karsinoissa tai pilttuissa olevat eläimet eivät voi vahingoittaa toisiaan.

Pitopaikan lattian on oltava sellainen, että nestemäiset eritteet poistuvat asianmukaisesti tai imeytyvät hyvin kuivikkeisiin. Hevosen makuualue on kuivitettava. Lattia ei saa olla liukas eikä sellainen, että hevosen kaviot voivat tarttua siihen kiinni tai muutoin vahingoittua.

Ikkunoiden pinta-ala on vähintään 1/20 eläinsuojan pinta-alasta.

Eläinsuojan oviaukon leveys on vähintään 1,5 m ja korkeus vähintään 2,2 m.

Karsinan oviaukon leveys on vähintään 1,2 m ja korkeus vähintään 2,2 m.

Eläinsuojan olosuhteet

Eläinsuojan ilmanvaihdon on oltava sellainen, että ilman kosteus, pölyn määrä tai haitallisten kaasujen pitoisuudet eivät kohoa haitallisen korkeiksi. Eläinsuojan lämpötilan ja valaistuksen on oltava eläinsuojassa pidettävälle hevoselle sopivat.

Hevonen ei saa olla jatkuvasti alttiina melulle, joka ylittää 65 desibeliä (dB(A)).

Jos eläinsuojan ilmanvaihto perustuu pääasiassa koneellisesti toimivaan ilmanvaihtoon, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin kannalta riittävän ilmanvaihdon järjestämiseen on oltava mahdollisuus myös laitteiston häiriöiden aikana. Koneellisesti toimivassa laitteistossa on tarvittaessa oltava hälytysjärjestelmä, joka antaa hälytyksen häiriön sattuessa. Hälytysjärjestelmän toimivuus on testattava säännöllisesti.

Eläinsuojan ilman suhteellinen kosteus on 50 – 80 %.

Tallin sisälämpötila on vähintään +5°C

Karsinat ja pilttuut

Hevosen yksittäiskarsinassa on oltava tilaa vähintään:

Hevosen säkäkorkeus (m) // Karsinan pinta-ala (m²)
Enintään 1,08 //4,0
Yli 1,08 mutta enintään 1,30 //5,0
Yli 1,30 mutta enintään 1,40 //6,0
Yli 1,40 mutta enintään 1,48 //7,0
Yli 1,48 mutta enintään 1,60 //8,0
Yli 1,60 // 9,0

Hevospihatossa sellaisessa makuuhallissa, jossa hevosia ei ruokita, on oltava tilaa kutakin siellä pidettävää hevosta kohden vähintään:

Täysikasvuinen hevonen
80 % yksittäiskarsinan pinta-alasta*
12 – 24 kk ikäinen nuori hevonen
60 % yksittäiskarsinan pinta-alasta*
Alle 12 kk ikäinen varsa
40 % yksittäiskarsinan

Ja loppuun vielä muutama linkki

Joku kenties ihmettelee miksi minä näitä tänne kirjaan. No, ensi kesänä näitä tarvitaan kun kuulemma pitäisi pihattoa suunnitella / rakentaa. Lue lisää määräyksistä.

(tätä kirjoitusta luettu tänään ja eilen 12 krt)