maa- ja metsätalousministeriön rakentamismääräykset ja -ohjeet

Maa- ja metsätalousministeriön sivuilla on erinäinen kasa asetuksia mm. rakentamissäädöksistä myöskin hevostalleille.

Kirjataan tähän nyt vielä hevosyrittäjien sivuilta löytynyt lyhyt oppimäärä lantalasta:


    Lantala

    Nitraattiasetuksen (931/2000) mukaisesti lanta on varastoitava tiivispohjaisessa (betoni) lantalassa, joka on mitoitettu 12 kuukauden aikana kertyvälle lantamäärälle riittäväksi. Lantalan ohjetilavuus 12 kuukauden varastointia varten on 12 m3 hevospaikkaa kohden ja 8 m3 ponipaikkaa kohden. Alle 1-vuotiaan hevosen lantalatarpeeksi voidaan arvioida 8 m3 ja alle 1-vuotiaan ponin 4 m3. Laidunkauden aikana laitumelle jäävän lannan osuus voidaan vähentää lantalatilavuudesta. Jos hevoset ovat yöt sisällä, vähennyksestä otetaan huomioon vain puolet.

    Lantalan rakenteiden tulee estää lannan ja mahdollisten valumavesien pääsy ympäristöön sekä pinta- ja pohjavesiin. Lantalan edessä on oltava tiivis ajoluiska ja lantalan edustan ja lannan kuljetusalueiden on oltava tiivistä pintamateriaalia, joka estää lannan ja lantavesien leviämisen ympäristöön.

    Lantala voidaan tehdä joko avolantalana tai katettuna. Kattamiseen on kuitenkin syytä varautua, sillä se voi myöhemmässä vaiheessa tulla pakolliseksi. Avolantalan reunat ja ajoluiska on rakennettava vähintään 0,5 m korkeaksi. Lantalan toiminnan kannalta reunat kannattaa tehdä 1,5-2 metrin korkuisiksi. Avolantala on sijoitettava siten, ettei sadevesi valu ympäröivien rakennusten katolta lantalaan. Kattamattoman lantalan etäisyys rakennuksen ulkoseinästä tulee olla vähintään 1,2 m.

    Katetun lantalan betonireunojen korkeuden on oltava vähintään 1,5 m ja ajoluiskan 0,2 m. Lisäksi, katetun lantalan ulkovaipan tulee olla harva tai aukollinen, jotta lantala tuulettuu riittävästi ja mahdollinen lantapalo voidaan estää. Ohjeita lantalan rakentamiseen saa Maa- ja metsätalousministeriön ohjeesta Kotieläinrakennusten ympäristönhuolto, MMM-RMO C4

(tätä kirjoitusta luettu tänään ja eilen 1 krt)